KURULU�UMUZ, M�SYONUMUZ VE V�ZYONUMUZ
   

  TEMUSAN Ses I��k Sahne Ltd. �ti.

 

  Kurulmu� oldu�u 1980 y1l1ndan itibarin elektronik ve müzik sistemleri sektöründe farkl� olabilmenin a�amalar�n� ya�amaktad�r.

   Kat�l�mc� bir yap�ya sahip olmas� �irketimizin h�zl� yükseli�inin kayna��d�r.

   Konusunda deneyimli genç kadro, bilgi ve deneyimle ula��lan güven, kaliteli ürünler firmam�z�n fark�n� yans�tan özel prensipleridir.

 
  Amerika Avrupa ve Uzak Do�uda bulunan tan�nm�� marka ve ürünlerin sat�� temsilcili�ini yapan ve bu ürünlerin dünya trendi ile ayn� anda sizlerin hizmetine sunulmas�nda köprü olan �irketimiz, bölge genelinde bu ürünlerin sat���n� yapmakta ve sat�� sonras� desteklerini sa�lamaktad�r.

 
  Türk elektronik pazar�ndaki güçlü yerini korumaya devam eden firmam�z mü�terilerine lay�k olabilmenin çabas�yla ba�ar�l� hizmet yar���nda uzun y�larlar yerini korumaya devam edecektir.

  
 
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


Temusan Ses I��k Sahne ve Sistem Teknolojileri Ltd. �ti Lalapa�a Mah. Ali R�za Bey Sk. Do�anay Yap� Koop. Alt� No:12/A Yakutiye/ERZURUM
Tlf: 0.442 233 36 52 Cep: 0544 514 94 09 & 0532 285 04 23 E-Mail:
temusan25@hotmail.com